รางวัลแห่งความภูมิใจ

BEST ELECTRICAL CONTRACTOR AWARD FOR THE YEAR 2015

Awarded to CITY POWER CO.,LTD. Temca M&E Installation Award 2015 22 August 2015.

THE HOTEL CONDOMINIUM

“THE HOTEL CONDOMINIUM” (Residential Category) Temca M&E Installation Award 2015 22 August 2015 .

CENTRAL DEPARTMENT STORE SAMUI

“CENTRAL DEPARTMENT STORE SAMUI” (Commercial Category) Temca M&E Installation Award 2014 23 August 2014ห.

MITR PHOL REFINERY PLANT AND GMP WAREHOUSE

“MITR PHOL REFINERY PLANT AND GMP WAREHOUSE” (Industrial Category) Temca M&E Installation Award 2014 23 August 2014.

งานของเรา

โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าแตกต่างกันไป แม้แต่โรงงานประเภทเดียวกันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบไฟฟ้าเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามการออกแบบระบบไฟฟ้าของโรงงานโดยทั่ว ๆ ไปจะมีปัจจัยที่ควรต้องนำมาพิจารณาดังนี้.

อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกันด้วยรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น สื่อสารด้วย RS-485, RS-232, RS-422 หรือ ....

ระบบสุขาภิบาลสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางเทคนิคของระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบดับเพลิงด้วยน้ำ.

การป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม จึงต้องอาศัยหลักการข้างต้นเป็นแนวปฎิบัติ คือ ผู้ประกอบกิจการโรงงานและคนงานจะต้องมีความสำนึกในการ ...

งานระบบที่ควรรู้สำหรับสำนักงาน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ การปรับอากาศกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆ สำหรับสำนักงานทั่วไป ....

รายละเอียดงาน